Drukujemy Twoje

marzenia!

   

Twój przewodnik
po świecie druku
cyfrowego

Witaj w świecie druku cyfrowego.

Jesteśmy drukarnią wielkoformatową, działającą na rynku reklamy zewnętrznej od wielu lat. Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji systemów identyfikacji wizualnej, począwszy od etapu projektowego do gotowego produktu. Profil naszej działalności jest ściśle dopasowany do potrzeb i indywidualnych wymagań klientów. Na każdym etapie współpracy oferujemy fachowe doradztwo oraz zapewniamy profesjonalną realizację usług. Zadowolenie klienta jest dla nas najwyższą wartością. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

Zasady Współpracy

1. Zakress obowiązywania.
1.1. Poniższe warunki dotyczą Klientów, z którym nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.

2. Oferta i zawarcie umowy.
2.1. Wszelkie zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej (mailowej). W przypadku reklamacji, jakiekolwiek ustalenia słowne nie będą brane pod uwagę.
2.2. Zamówienie powinno dokładnie określać rodzaj stosowanego materiału, wymaganą rozdzielczość i technologię druku (cyfrowy, solwentowy, UV), dokładny wymiar wydruku oraz ilość sztuk, ustalone z działem handlowym warunki płatności i dostawy.
2.3. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Klienta późniejszych zmian, w wyniku których konieczne będzie wykonanie powtórnych wydruków (również próbnych) wszelkimi kosztami (w tym także związanymi z przestojem maszyn) obciążony zostanie Klient.

3. Formy, projekty, wydruki próbne i ich koszty.
3.1. Koszty projektów, wydruków próbnych i innych podobnych prac wstępnych powstałych na wyraźne życzenie Klienta będą doliczane do rachunku nawet w przypadku braku oficjalnego zlecenia.
3.2. Po wykonaniu zlecenia ARW Focus przechowuje / archiwizuje materiały otrzymane przez Klienta przez okres 4-ech tygodni. Po tym czasie ARW Focus nie odpowiada za w/w. Punkt ten dotyczy zarówno nośników CD, projektów zapisywanych na FTP, materiałów powierzonych, a także nie odebranych terminowo prac.
3.3. Produkcja przebiega w oparciu o specyfikację określoną przez Klienta w zamówieniu. ARW Focus nie ma obowiązku oceny prawidłowości i celowości otrzymanych przez Klienta prac. Nie ponosi też odpowiedzialności za błędy w projektach nadesłanych przez Klienta – w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.
3.4. W przypadku druku na materiałach powierzonych przez Klienta ARW Focus nie odpowiada za jakość tych materiałów, oraz za ewentualne zabrudzenia, czy też uszkodzenia mogące wystąpić w trakcie drukowania, a wynikające z powodu złej jakości powierzonych mediów. W takim wypadku ARW Focus zobowiązuje się do niezwłocznego wstrzymania druku i poinformowania Klienta o zaistniałych problemach.
3.5. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanym przez Klienta projekcie odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć ARW Focus od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w w/w drukach.
3.6. W wyjątkowych sytuacjach (np. wydruki sponsorowane) lub za zgodą Klienta ARW Focus jest upoważniony do uwidocznienia własnego logo na wytworzonym produkcie.
3.7. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć ARW Focus ze spraw o odszkodowanie.
3.8. Obowiązkiem Klienta jest zatwierdzenie wydruku próbnego. Za jakiekolwiek błędy przeoczone przez Klienta ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. W przypadku, jeśli Klient nie życzył sobie wydruku próbnego ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów.

4. Terminy dostaw, przesunięcie terminów dostaw, niemożność dostarczenia.
4.1. Informacji o terminach realizacji, podobnie jak innych informacji związanych z plikami i produkcją udzielają Biura Handlowe ARW Focus.
4.2. Termin realizacji zlecenia rozpoczyna się od momentu ustalenia ostatecznych jego szczegółów, zatwierdzenia wydruków próbnych oraz dostarczenia wymaganych materiałów. Termin dostawy wydłuża się o czas w przeciągu którego Klient opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieniał zakres zlecenia.
4.3. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i które są niezależne od ARW Focus. Dotyczy to również sytuacji, w których okoliczności te wystąpią z winy naszych dostawców. O zaistnieniu tego typu sytuacji ARW Focus niezwłocznie poinformuje Klienta, przy czym ma obowiązek określić najszybszy, możliwy termin realizacji wstrzymanego zlecenia.
4.4. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą ARW Focus nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.

5. Wysyłka i przejęcie ryzyka.
5.1. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu ARW Focus realizuje tylko na wyraźne życzenie i koszt Klienta.
5.2. Jeżeli wysyłka towaru zostanie opóźniona na życzenie lub z winy Klienta to przechowywanie w/w towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Klienta.
5.3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

6. Ceny – zapłata.
6.1. Ceny ustalone w cenniku ARW Focus nie obejmują kosztów przesyłki, ewentualnej pracy grafików i nie zawierają podatku VAT. Należy je traktować poglądowo. Ostateczny koszt zamówienia określają pracownicy działów handlowych.
6.2. W przypadku opóźnień płatności ARW Focus nalicza ustawowe odsetki.
6.3. W przypadku, kiedy Klient zalega z zapłatą za poprzednie zlecenie / zlecenia lub nie wywiązuje się z zapłaty uzgodnionej zaliczki – ARW Focus ma prawo wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia, a także odmówić wydania prac.

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja.
7.1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu wydruków sprawdza je co do ilości, usterek/braków, cech/jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować u Producenta w ciągu 48 godzin, poprzez pisemne zawiadomienie.
7.2. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Producentowi celem potwierdzenia wady.
7.3. Reklamacja może być uznana tylko w przypadku zwrotu reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od jago wykonania.
7.4. W przypadku uznanych reklamacji Producent może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
7.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Klienta skutecznego dochodzenia odszkodowania.
7.6. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
7.7. W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. Odnosi się to również do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu.
7.8. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Producent nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.
8.1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił Producenta ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
8.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.
9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Producenta. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

  adobe-pdf-iconTabela tolerancji wymiarów

adobe-pdf-icon  Ocena jakości produktu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

             Layer 22  Layer 21  Layer 20

projekt z funduszy UE

 

 

Klienci: